Liidust

Põhikirjast:

2.1. Liidu eesmärkideks on:
1. Eestis tegutsevate projektiteatrite ja väiketeatrite ühendamine,
2. liikmeskonna huvide esindamine ja kaitse,
3. võimaluste loomine ja arendamine projektipõhiseks etenduskunstialaseks tegevuseks,
4. etenduskunstide valdkonna igakülgne arendamine.

2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks Liit:
1. moodustab vajalikud juhtimis-, kontroll- ja tööorganid põhikirja ja seadustega ettenähtud korras,
2. arendab liikmeskonda ja korraldab liikmetevahelist koostööd,
3. esindab liikmeskonda erinevates nõukogudes ja katusorganisatsioonides,
4. pakub liikmeskonnale vajalikke tugiteenuseid,
5. korraldab avalikke üritusi, seminare, koolitusi, festivale ja muid Liidu eesmärkide täitmisele suunatud projekte ning annab välja trükiseid,
6. teeb tihedat koostööd seadusandliku võimu, täitevvõimu ja poliitiliste institutsioonidega; kultuuri-, majandus- ja haridusasutuste; tööandjate, töövõtjate ja muude erialaliitude ning sotsiaalpartneritega,
7. tegutseb selle nimel, et tagada projektiteatrite ja väiketeatrite avalik ja süsteemne toetamine ning etenduskunstide valdkonda puudutava seadusandluse edendamine,
8. osaleb etenduskunstidega seotud kultuuri- ja hariduspoliitika väljatöötamisel,
9. kogub, analüüsib ja mõtestab etenduskunstidealast informatsiooni, osaleb etenduskunstide ühiskondliku rolli tugevdamisel ja väärtustamisel,
10. annab välja stipendiume õppe- ja teadustööks ning loominguliseks tegevuseks,
11. asutab püstitatud eesmärkide saavutamiseks seadusega lubatud (all)organisatsioone,
12. teeb muid tegevusi, mis on vajalikud Liidu eesmärkide saavutamiseks.

2.3. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast õigusest, asutamislepingust, põhikirjast ja muudest Liidu otsustest ja lepingutest.


AASTAT
ETENDUST (2014-2019)
LIIGET
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google